Terminy wywozu odpadów, informacja o jakości powietrza


Wywóz odpadów w I kw. 2023r

terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego

Nowy "Nasz Tyniec Mały" i trzydniowa prognoza dla Tyńca Małego


Trzydniowa prognoza dla Tyńca Małego
wg FANIPOGODY.PL :


                

Zmiany w opłatach za wywóz śmieci

Informacja o podwyżce za wywóz odpadów

Od stycznia 2023 r. miesięczna stawka za wywóz śmieci w Gminie Kobierzyce wzrosła z 29 zł do 41 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Powodem podwyżki jest radykalne podnoszenie cen przez firmy, które zajmują się odbieraniem odpadów. To efekt wzrostu kosztów odbioru, transportu i składowania odpadów, na który złożyły się m.in. podwyżki cen paliw i energii, a także sytuacja na rynku surowców wtórnych.

Podnoszenie opłat mieszkańcom to zawsze ostateczność, jednak uzyskana w przetargu najkorzystniejsza oferta jest wyższa aż o ok. 85% za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. Nawet podniesienie opłaty za odpady komunalne nie pokryje wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu. Do gospodarki odpadami gmina dopłaci z budżetu nawet kilka milionów złotych. Oznacza to mniej pieniędzy na inne zadania. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ulga z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej. Z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny ulga wynosi 1 zł za każdego członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, właściciel nieruchomości, który jeszcze z ulgi nie korzysta, jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację lub jej korektę, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła ulga. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła ulga. Deklarację można złożyć przez e-puap, tradycyjnie pocztą lub w Urzędzie Gminy Kobierzyce.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać w terminie do 10-tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który dokonywana jest płatność, na indywidualny numer rachunku bankowego, który nie uległ zmianie. Oznacza to, że opłatę w podwyższonej wysokości należy wnosić począwszy od opłaty za styczeń, w terminie do 10 lutego 2023r. i dalej odpowiednio w kolejnych miesiącach.

( DODANO: 2023-01-12 I AUTOR: Admin UGK - P.E

Jeżeli interesuje cię, jak rosły koszty budowy domu na przestrzeni ostatnich lat, zobacz dane na poniższym wykresie


Wykres kosztów budowy domu w latach 2017-2023

Koszt budowy domu - kalkulator. Jak wycenić gotowy projekt domu jednorodzinnego?

Sprawdzenie, wycena kosztorysowa budowy domu w obecych cenach materiałów budowlanych, do samodzielnego przeliczenia na portalu :

https://kb.pl/budowa/

Dodatek Elektryczny - złóż wniosek do 1 lutego 2023 r.

Informacja o uldze w opłacie za energię elektryczną

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Kobierzyce do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi: 1000 zł - dla osób wykorzystujących do ogrzewania urządzenia na prąd, np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery. 1500 zł - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Zgodnie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 poz. 2127 ze zm.) można ubiegać się o podwyższony dodatek elektryczny w kwocie 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Zgodnie z art. 31 ust. 1a ww. ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Wprowadzone zmiany w zakresie przyznawania podwyższonego dodatku w wysokości 1500,00 zł zobowiązują wnioskodawcę do dołączenia do wniosku: rozliczenia za rok 2021 lub zaświadczenia wystawionego przez przedsiębiorstwo energetyczne potwierdzające, że zużycie w roku 2021 wyniosło powyżej 5 MWh. Ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek wystawienia zaświadczenia w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Z uwagi na powyższe, do wniosku o podwyższony dodatek elektryczny wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć ww. dokumenty wystawione przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Jednocześnie informujemy, że dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

( DODANO: 2023-01-10 I AUTOR: Admin UGK - P.E)


Dodatek elektryczny i długa lista wykluczeń.
Jak przypomina resort klimatu, istnieje także lista dodatkowych warunków. Dodatek elektryczny nie przysługuje:
- gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje fotowoltaiczne, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
- gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne;
- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
- osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła;
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po ustalonej przez rząd niższej cenie.

( WO, 14.01.2023r)

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach ( gmina Kobierzyce )


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą nieodpłatnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Czystej w Pełczycach, 55-040 Kobierzyce (obok oczyszczalni ścieków).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.
1. Przyjęcia odpadów, dostarczonych przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości, dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Punktu.
4. W PSZOK-u przyjmowane są odpady w środę w godzinach od 9.00 do 18.00 i w soboty od 9.00 do 18.00.
5. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne tylko od mieszkańców gminy Kobierzyce.
6. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
7. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
8. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

Nowy Rok można powitać bez fajerwerków :)

Zwierzęta domowe z prośbą o nieużywanie fajerwerków
Zwierzęta domowe z prośbą o nieużywanie fajerwerków
Zwierzęta domowe z prośbą o nieużywanie fajerwerków

(Fragment artykułu i cytat Prezydenta Wrocławia, pochodzą z notatki z dnia 21 grudnia 2022, z portalu wroclaw.pl )

Co wiemy o zimowym przesileniu astronomicznym w 2022r ?

Zdjęcie powierzchni Ziemii w momentach zmian pór roku

Bez względu na to, gdzie mieszkasz na kuli ziemskiej – bez względu na to, kiedy to się dzieje – przesilenie jest sygnałem do świętowania zmiany pór roku.

Czym jest zimowe przesilenie astronomiczne?

Grudniowe przesilenie oznacza najniższe położenie Słońca ponad horyzontem.

Przesilenie grudniowe wypadło w środę, 21 grudnia 2022r., o godzinie 22:48 czasu środkowo-europejskiego.

Dla nas na półkuli północnej, grudniowe przesilenie będzie oznaczało najdłuższe noce i najkrótsze dni w roku. Na półkuli południowej będzie to oznaczać najkrótsze noce i najdłuższe dni. Po tym przesileniu Słońce na półkuli północnej ponownie zacznie się podnosić ponad horyzont.

Najwcześniejsi ludzie na Ziemi wiedzieli, że droga Słońca na niebie, długość dnia oraz położenie wschodu i zachodu słońca zmieniają się w regularny sposób w ciągu roku. Zbudowali pomniki, takie jak Stonehenge w Anglii i Machu Picchu w Peru, aby śledzić roczne zmiany położenia Słońca na nieboskłonie. Dzisiaj inaczej postrzegamy przesilenie. Możemy to sobie wyobrazić z kosmicznego punktu widzenia i wiemy, że przesilenie jest wydarzeniem astronomicznym. Jest spowodowane nachyleniem osi Ziemi i jej ruchem orbitalnym wokół Słońca.

Ziemia "ustawi się" prostopadle do Słońca tylko dwa razy w roku, czyli w dniach wiosennej i jesiennej równonocy. Oś obrotu Ziemi jest nachylona względem tej płaszczyzny o 23,5 stopnia. W ciągu roku to nachylenie powoduje, że północna i południowa półkula Ziemi zamieniają się ustawieniem w jak największym odbiorze światła słonecznego i ciepła. To właśnie to nachylenie osi ziemskiej, a nie nasza odległość od Słońca, powoduje zimę i lato.

Na półkuli północnej w okresie zimowym zauważysz późne świty i wczesne zachody Słońca, niski łuk Słońca na niebie każdego dnia oraz niskie położenie Słońce na niebie w lokalne południe. Południowy cień, w dniu grudniowego przesilenia jest najdłuższym cieniem w okresie roku.

( zdjęcia ziemskich równonocy i przesilenia letniego i zimowego, pochodzą ze zbioru Roberta Simmona z Sigma Space Corporation )

( WO, 20.12.2022r)

Ograniczenie zużycia energii

Nagłówek akapitu mówiącego o ograniczeniach zużycia energii

Brak świątecznej iluminacji, budynki podświetlone krócej lub wcale, ograniczenia oświetlenia obiektów sportowych – rząd nałożył na samorządy obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%. Zgodnie z ustawą przymusowe oszczędzanie w całym kraju zaczyna się od 1 grudnia i potrwa do końca przyszłego roku.

Światowy kryzys energetyczny i sytuacja geopolityczna, wszystko to sprawiło, że horrendalnie wzrosły ceny prądu. Nałożony przez rząd obowiązek ograniczenia zużycia energii o 10 procent ma być liczony w stosunku do średniej z lat 2018/19. Gmina Kobierzyce od lat inwestuje w nowoczesne rozwiązania energooszczędne, dlatego nagłe zmniejszenie zużycia nie jest możliwe bez pewnych ograniczeń.

Aby oszczędzić, władze gminy zdecydowały, że oświetlenie świetlic i budynków szkolnych po godzinach pracy zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Całkowicie wyłączone zostaną latarnie w kobierzyckim parku. Krócej będą działały lampy na placach zabaw, w obiektach sportowych oraz na cmentarzach. W związku z wysokim zużyciem energii od stycznia planowane jest ograniczenie wynajmu świetlic.

Na ulicach, ze względów bezpieczeństwa, oświetlone pozostaną obszary newralgiczne, takie jak główne ciągi komunikacyjne czy przejścia dla pieszych. Tam gdzie będzie to możliwe zmniejszona zostanie moc natężenia oświetlenia drogowego, a w miejscach o niewielkim natężeniu ruchu niektóre latarnie zostaną całkowicie wyłączone. Oficjalnie zrezygnowano także z iluminacji świątecznej ulic. W tym roku nie zobaczymy jej nawet na choince, która stanie przed urzędem gminy. Symboliczny świąteczny akcent pojawi się jedynie przed Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Sam urząd nocą też nie będzie podświetlony.

   Urząd Gminy Kobierzyce ( 01 grudnia 2022r )

Wiadomości z Tyńca Małego - w skrócie

znak wypunktowania treści    Tyniec Mały rozbudowuje się w błyskawicznym tempie. Wiosną ma ruszyć następna inwestycja, osiedle mieszkaniowe pomiędzy ulicami Brzoskwiniową, a Wrocławską. Czy ma ono być dla nas ważną inwestycją, raczej nie, przynajmniej nie będzie to jakaś hala, czy zakład. Władze gminy, przyjmując plany zagospodarowania, muszą liczyć się ze skutkami, jakie dzisiaj odczuwamy. już w 2012 roku, w momencie rozpoczęcia działalności, sołtys wraz ze Stowarzyszeniem "Nasz Tyniec Mały", wystosował pismo do Wójta o zatrzymanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dalszej zabudowy gruntów rolnych i leśnych, pozostawiając zielony pas rolno-leśny wokół naszej wsi. Mamy nadzieję, że przyrzeczenie władz gminy dotyczące zatrzymania poszerzania gruntów będzie dotrzymane. Na pewno jest presja właścicieli gruntów by gmina objęła je planem zagospodarowania, ale ostatnimi laty nie jest łatwe odrolnienie gruntów rolnych o wysokiej jakości, w klasach l-III.

znak wypunktowania treści   Najważniejszymi inwestycjami w Tyńcu Małym są obecnie: przebudowa drogi powiatowej Domasław - Tyniec Mały (prace na ukończeniu) i budowa chodników wzdłuż ul. Świdnickiej. W przyszłym roku czeka nas rozbudowa tynieckiej szkoły podstawowej, ulicy Piaskowej, planowana jest także budowa chodnika na ul. Szkolnej.

znak wypunktowania treści   Corocznie w tynieckiej świetlicy obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku wiele osób, nie tylko w średnim i starszym wieku ale i spora liczba dzieci uczestniczyło w uroczystości, rozpoczętej hymnem państwowym. Wyśpiewano pieśni patriotyczne i piosenki wojskowe, ludowe i popularne. Świętowano od godziny 18:oo do 22:oo.

znak wypunktowania treści   Kolejne, V Zebranie Wiejskie w Tyńcu Małym obradowało w czwartek, 3 listopada 2022r.. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło zaledwie 18 osób. W mieniu Wójta przybył Rafał Krasicki Z UG Kobierzyce. Przybyła także p. Iwona Antman, dyrektorka naszej Szkoły Podstawowej. Sołtys złożył sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2022r. Zebranie Wiejskie podjęło uchwały w sprawie: - wykonania wydatków na 2023 rok w kwocie 145 635,50 zł oraz uchwał w sprawie: - zbierania podpisów mieszkańców wsi Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, dotyczących budowy ekranu dżwiękoochronnego wzdłuż obwodnicy DK35 na wysokości Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych, do planowanego ronda przy ul. Biskupickiej, i w sprawie Zbierania podpisów mieszkańców wsi Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, dotyczących budowy chodnika przy ul. Wrocławskiej na odcinku sklepu Dino do ul. Dolnej wraz z oświetleniem oraz z przebudową wyjazdu z ul.Dolnej do ul. Wrocławskiej.

znak wypunktowania treści   Co dalej z ul. Racławicką? Jak wiemy, od pewnego czasu w budynku po hurtowni muzycznej, zagnieździła się koreańska firma handlująca materiałami budowlanymi. Z wąskiej, gminnej drogi, bez chodnika, korzystają także ciężkie samochody ciężarowe dostarczające do i odbierające od hurtowni towar. Na tym terenie podobna dzialalnosc' jest niedopuszczalna, więc staramy się o zamknięcie tej działalności. Pomimo zakazu wjazdu do Tyńca Małego samochodom o nośności powyżej 8T, to pojazdy wjeżdżają na teren wsi. Musimy zacząć zdecydowanie działać.

znak wypunktowania treści   Bal Andrzejkowy w Tyńcu Małym zgromadził niemal 100 osób. Bogaty repertuar zawodowych muzyków zespołu MATEO-BAND oraz dobre wyżywienie z obsługą, zapewniły uczestnikom imprezy zabawę na wysokim poziomie.

znak wypunktowania treści   Na terenie przyległym do tynieckiej szkoły rozpoczęto budowę jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

(informacje pochodzą z grudniowego numeru pisma informacyjnego Stowarzyszenia "Nasz Tyniec Mały" nr3 (67) 2022r)

Gmina Kobierzyce objęta opieką koordynowaną w POZ

Sceneria przy biurku lekarskim Mieszkańcy Gminy Kobierzyce jako jedni z pierwszych w regionie zostali objęci opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej. Sieć przychodni NZOZ Twój Lekarz rozpoczęła wdrażanie programu, który pozwala na kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem i wzmocnienie profilaktyki.

Gwarantuje też szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnych chorób. Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej, pacjenci, z niektórymi chorobami przewlekłymi zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej i ciągłej opieki realizowanej przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka lub lekarzy specjalistów. Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej powstanie plan opieki medycznej, który pozwoli w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni, a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia. W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje konkretne terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.

W przychodniach NZOZ Twój Lekarz opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach: • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków, • diagnostyka i leczenie cukrzycy, • diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, • diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Program opieki koordynowanej w założeniu nie dotyczy pacjentów objętych stałą opieką poradni specjalistycznych. O ich włączeniu do programu może zdecydować lekarz POZ. Opiekę koordynowaną w przychodniach Twój Lekarz oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ realizować będą: endokrynolog, diabetolog, kardiolog i pulmonolog oraz dietetycy. Do realizacji projektu zakupiony został specja listyczny sprzęt, umożliwiający lekarzom rozszerzenie diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Wdrożenie projektu potrwa wiele miesięcy, ale już od początku listopada 2022 pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece POZ.

Pytania dotyczące opieki koordynowanej można przesyłać na adres mailowy: koordynator@twojlekarz.net.

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-14:00, pod numerem: 71 715 82 83.

Informacja z NZOZ Twój Lekarz ( 01 grudnia 2022r)

STOP paleniu odpadami !

Tekst wprowadzający i grafika pochodzą z portalu informacyjnego programu "Czyste powietrze".

"Dym z przestarzałych pieców i kotłów to trująca mieszanka wybuchowa. Zawiera substancje szkodliwe dla naszego zdrowia i życia, powodujące zarówno doraźne dolegliwości, jak i Poważne schorzenia. Zagrożeni są wszyscy. Nawet ci, którzy jeszcze nie przyszli na świat: smog zagraża zdrowiu płodu.

Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera aż 45 tysięcy osób w naszym kraju.

To tak jakby stracić średniej wielkości miasto! Wybierając program Czyste Powietrze, wybierasz zdrowie i życie."


   Grafika dotycząca szkodliwości palenia odpadami

Dużo ciekawych informacji dotyczących smogu, niskiej emisji, szkodliwości palenia odpadami, paliwami niskiej jakości jakim jest na przykład WĘGIEL BRUNATNY, znajduje się w zakładce "Edukacja", do której prowadzi poniższy link:

znak wypunktowania treści    Czym jest smog ?

znak wypunktowania treści    Czym jest węgiel brunatny ?

Zimą spalał 3,5 tony ekogroszku.

Grafika przedstawiająca koszty ekogroszku lub wykorzystania fotowoltaiki i pompy ciepła W zmieniających się szybko i nieodwracalnie sposobach ogrzewania domów i wytwarzania ciepłej wody, w których decydującą rolę odgrywają CENY ZAKUPU i dostępność paliw, należy przeanalizować zachodzące zmiany technologiczne w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Zamiast palenia gazem ziemnym, gazem skroplonym, węglem kamiennym, brunatnym, ekogroszkiem, drewnem, pelletem, itp, następuje przejście na energię fotowoltaiczną, energię wiatru, energię efektu termodynamicznego w powietrznych lub gruntowych pompach ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem transportującym CIEPŁO z jednego miejsca do drugiego. Sprawność pompy cieplnej jest na poziomie sięgającym 300-500%, czyli przy dostarczeniu do pompy 1kWh, pompa dostarczy do punktu grzewczego energię 3-5kWh.

W popularnym portalu internetowym, czyli www.smoglab.pl, opisane jest zastąpienie spalania ekogroszku, przez instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła.

"Studium przypadku z Gierałtowic"

autor: Sebastian Medoń, źródło: https://smoglab.pl/ekogroszek-kontra-pompa-ciepla/ , data publikacji: 25 października 2022r.


"Pan Łukasz z Gierałtowic zlikwidował kocioł na ekogroszek, a zainstalował pompę ciepła, którą wspomaga fotowoltaika. Roczny koszt ogrzewania jest teraz znacznie niższy. Jak wylicza Gierałtowicki Alarm Smogowy, przy obecnych cenach węgla nawet i bez własnej elektrowni słonecznej Pan Łukasz wyszedłby „na plus”. Po Nowym Roku na niekorzyść pomp ciepła bez fotowoltaiki mogą jednak działać zapowiadane podwyżki cen energii. Gierałtowicki Alarm Smogowy opublikował na swoich stronach studium przypadku, dotyczące wymiany urządzenia grzewczego na pompę ciepła. W domu Pana Łukasza, który udostępnił aktywistom szczegółowe informacje związane z ogrzewaniem, urządzenie to zastąpiło kocioł opalany ekogroszkiem. Budynek posiada także instalację fotowoltaiczną, co pozwala na kilkanaście razy niższe koszty ogrzewania niż wcześniej. W zeszłym roku było to niespełna 180 złotych, przy czym wcześniej Pan Łukasz spalał 3,5 tony ekogroszku na sezon. We wrześniu 2022 roku byłby to wydatek przynajmniej blisko 6,2 tys. złotych.
Co w sytuacji podwyżek cen energii od 2023 roku?
Dalsza opłacalność ekonomiczna postawienia na pompę ciepła zależeć będzie od cen energii elektrycznej w Polsce. Jeśli nie korzystamy równocześnie z fotowoltaiki, jesteśmy bardziej zależni od wahań w tym zakresie. "

Artykuł ze SMOGLAB ze szczegółami rozwiązań systemowych użytych przez p. Łukasza z Gierałtowic, do przeczytania po naciśnięciu poniższego linku :

znak wypunktowania treści    Zimą spalał 3,5 tony ekogroszku.

Dystrybucja jodku potasu

Zdjęcie dawki jodku potasu

Jodek potasu będzie dostępny w 32 wytypowanych miejscach dystrybucji na terenie Gminy Kobierzyce. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego do rozdania będą blisko 34 tysiące tabletek. Jodek potasu to środek blokujący w organizmie wchłanianie radioaktywnego jodu. Tabletka chroni przede wszystkim przed chorobami nowotworowymi, będącymi konsekwencjami promieniowania. Odpowiednio wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełni tarczycę stabilnym jodem, zapobiegając nagromadzeniu się w niej jodu radioaktywnego.

MSWiA uspokaja.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że w tej chwili nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

LISTA PUNKTÓW DYSTRYBUCJI W GMINIE KOBIERZYCE:
Miejscami dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Kobierzyce będą przede wszystkim świetlice i szkoły. Tabletki z jodkiem potasu może otrzymać każdy, nie będą przy tym weryfikowane dane.

PROFILAKTYCZNE PRZYJMOWANIE JODKU POTASU NA WŁASNĄ RĘKĘ PRZED WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO JEST ODRADZANE PRZEZ LEKARZY I SPECJALISTÓW!

Poniższe linki zawierają szczegółowe informacje:

znak wypunktowania treści   o miejscach wydawania jodku potasu     

znak wypunktowania treści   o profilaktyce jodowej (broszura informacyjna)

znak wypunktowania treści   o jodku potasu i sposobie jego użycia


(informacje pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce - 05 października 2022r)

Husowianie w Tyńcu Małym

Orkiestra z Husowa

W tym roku mija 75. rocznica przybycia do Tyńca Małego osadników z Husowa (gmina Markowa w pow. łańcuckim). Pod Wrocław przywiódł Husowian i Cierpiszan prof. Wincenty Styś, który zachęcił swoich krajan do przyjazdu na ziemie zachodnie, by zagospodarować 550 ha tynieckich gruntów po folwarku Rufferów. Przybysze zawiązali Spółdzielnię Percelacyjno-Osadniczą według statutu opracowanego przez profesora Stysia. Mieli pracować razem do chwili usamodzielnienia się, by po pięciu latach założyćwłasnd, 10. hektarowe gospodarstwa. Niestety pracowali tylko trzy lata, gdy Stalin zmusił wszystkich rolników do systemu kołchozowego i było po spółdzielni. Nastała bieda i kradzieże. Dopiero w 1956 r., po dojściu Gomułki do władzy rozwiązano kołchoz i wszyscy rolnicy wrócili na swoje, otrzymując niestety tylko po 4,80 ha gruntów.

W rocznicę przybycia osadników spod Łańcuta, do Tyńca MMałego przybyli goście z Husowa. W przeważającej większości byli to członkowie Orkiestry Dętej OSP I-Iusów, którzy po zwiedzaniu Wrocławia i Książa, w niedzielę 28 sierpnia zagrali na mszy św. 0 godz. 10:00, a po niej na placu przed kościołem. Następnie udali się do Kobierzycby prowadzić orszak dożynkowy z kościoła na stadion. Goście zakwaterowani byli w ZSP w Krzyżowicach a posiłki Władzi Domalacznej spożywano w tynieckiej świetlicy. Sołtys opowiadał historię Tyńca Małego a goście zainteresowali się jego książką i chętnie się w nią zaopatrywali. W składzie orkiestry byli Mirosław Mac, Wójt Gminy Markowa i Marcin Bembenik Sołtys Husowa. Obaj odwiedzali Tyniec Mały w ubiegłym roku podczas obchodów 800-lecia lokacji Tyńca Małego.

Orkiestra już zapowiedziała przyjazd w przyszłym roku.

Skażenie rzeki Odry, a jakość wody pitnej w Gminie Kobierzyce

Czysta woda to podstawa W związku z licznymi zapytaniami oraz Państwa niepokojem związanym z jakością wody w kranach na terenie gminy, uprzejmie informujemy, że woda dostarczana przez KPWiK jest całkowicie bezpieczna. Proszę pamiętać, że źródłem dla zaopatrzenia w wodę Gminy Kobierzyce nie jest rzeka Odra.

System zaopatrzenia w wodę Gminy Kobierzyce oparty jest na wodach podziemnych pochodzących ze struktur położonych 60-120 m pod ziemią oraz dla północnej części gminy, głównie miejscowości: Bielany Wrocławskie, Ślęza, Wysoka oraz Strefy Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych z sieci miejskiej Wrocławia. Woda podziemna jest uzdatniana i dostarczana mieszkańcom z 7 stacji uzdatniana wody położonych w Tyńcu Małym, Biskupicach Podgórnych, Księginicach, Krzyżowicach, Cieszycach, Kobierzycach oraz w Tyńcu nad Ślęzą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość wody jest regularnie kontrolowana przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną (Sanepid), która dokonuje oceny jakości badanej wody i jej przydatności do spożycia. Badania Sanepidu dotyczą zarówno wody ujmowanej na ujęciu, jak i wody uzdatnionej kierowanej do mieszkańców oraz wody w sieci wodociągowej w wielu punktach na terenie naszej gminy.

Jeśli chodzi o jakość wody pochodzącą z Wrocławia cytujemy informację z oficjalnego komunikatu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu w tym zakresie:
W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do kranów. Woda jest bezpieczna. Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody.

KPWiK ( informacja z Biuletynu Samorządowego Gminy Kobierzyce)