Informacja o tynieckiej bibliotece i trzydniowa prognoza dla Tyńca Małego

Wywóz odpadów III kw. 2023r


terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


terminy wywozu odpadów z Tyńca Małego


Biblioteka w Tyńcu Małym

Biblioteka w Tyńcu Małym
Tyniec Mały, ul. Domasławska 10
Kontakt: tel. 884 621 000
Strona internetowa biblioteki tynieckiej

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
poniedziałek 09:00 – 17:00
wtorek 09:00 – 17:00
środa 11:00 – 19:00
czwartek 09:00 – 17:00
piątek biblioteka nieczynna
Najnowszy "Nasz Tyniec Mały" - sierpień 2023r

znak wypunktowania treści    Kończymy realizację budżetu sołeckiego na 2023 rok. Najwyższe wydatki związane są z organizowaniem kolejnych Dni Tynieckich, czyli dożynek. Trudno nam w dalszym ciągu zrealizować wykonanie dwóch prędkościomierzy do zamontowania na ul. Domaslawskiej.

znak wypunktowania treści   W przyszłym roku planujemy wydatki na kwotę 148 588,07 zł. Przyjęcie budżetu przez uchwałę Zebrania Wiejskiego musi być dokonane do 31 pażdziernika 2023 r.

znak wypunktowania treści   Przed nami 15 pażdziernika - wybory do parlamentu, a w kwietniu 2024 r. wybory do samorządów: Rady Gminy Kobierzyce, Rady Powiatu Wrocławskiego i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W połowie przyszłego roku, wybory sołtysów na okres 2024 - 2029.

znak wypunktowania treści   Trwają prace nad koncepcją zagospodarowania terenu dawnego folwarku w Tyńcu Małym. Konserwator Zabytków przedstawił warunki zabudowy terenu, wobec tego pilne jest dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania tego miejsca, co potrwa co najmniej dwa lata. Przez ten czas trzeba uporządkować współwłasności mieszkanców przy ul. Parkowej.

znak wypunktowania treści    Noc Świętojańska na Zielonym Dołku w ostatnią sobotę czerwca, przyciągnęła gromadę dzieci. Dobra pogoda, świetne miejsce i wyjątkowy klimat pozwoliły na swobodne zabawy dzieci. Wieczorem zaczęła się zabawa dla dorosłych i trwała do późnej nocy. Mamy nadzieję, że podobne imprezy będąrównie udane.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Ruszyła IV edycja Kampanii Społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych

„Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza". Jej celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Ważnym elementem kampanii jest prowadzenie edukacji społecznej w zakresie: • prawidłowej organizacji procesu spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów, • poprawnej eksploatacji systemów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —co najmniej raz na 6 miesięcy.
4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

znak wypunktowania treści    źródło: https://www.ugk.pl/sadza-plonie-czad-zabija-zyj

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach ( gmina Kobierzyce )


Ilustracja o punkcie odbioru odpadów w Pełczycach

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, gdzie mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą nieodpłatnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Czystej w Pełczycach, 55-040 Kobierzyce (obok oczyszczalni ścieków).

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

1. Przyjęcia odpadów, dostarczonych przez mieszkańca lub właściciela nieruchomości, dokonuje upoważniony pracownik obsługujący PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika Punktu.

4. Obowiązujące godziny pracy punktu:
- od wtorku do piątku od 12.00 do 18.00
- w soboty od 9.00 do 16.00


Nr kontaktowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 538 899 670, pełniącego również funkcję Biura Obsługi Klienta firmy ALBA.
5. W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne tylko od mieszkańców gminy Kobierzyce.
6. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
7. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
8. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.