Konkurs na dyrektora szkoły

Wschody i zachody Słońca

Drodzy Czytelnicy

Chcemy, abyście czuli się częścią naszej strony internetowej, dlatego zwracamy się do Was z serdecznym apelem! Jeśli macie fascynujące historie, ciekawe informacje, własne doświadczenia do podzielenia się z naszą społecznością, to zachęcamy Was do dzielenia się nimi z nami. Nasza strona internetowa jest miejscem, gdzie każdy może znaleźć coś inspirującego i wartościowego, a Wasze informacje mogą wzbogacić zawartość tynieckiej strony i przyczynić się do jej popularności.Co możecie nam przysłać?
• Interesujące artykuły i informacje.
• Unikalne historie i doświadczenia, które mogą być inspiracją dla innych.
• Informacje o wydarzeniach czy inicjatywach, które są zgodne z naszym profilem tematycznym.
• Sugestie dotyczące tematów, o których chcielibyście przeczytać.Tworzymy tę stronę razem z Wami, a Wasze zaangażowanie i wkład są dla nas niezwykle cenne.Jeśli macie coś do przekazania, po prostu prześlijcie nam swój adres e-mailowy, podajcie numer kontaktowy, wykorzystując adres poczty elektronicznej :   info@tyniecmaly.net

Razem możemy uczynić naszą społeczność jeszcze bardziej dynamiczną i różnorodną!
Z góry dziękujemy za Wasze wsparcie i udział w tworzeniu treści na naszej stronie.

Tyniec Mały - prognoza pogody i informacja o jakości powietrza

Prognoza wg FANIPOGODY.PL :


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W TYŃCU MAŁYM.


ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.46.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym.

Na podstawie art. 63 ust. l i 10 w zw. z art. 29 ust. l pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz § l ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ll sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz.1428) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2, Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce.
2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie zzasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej Z dnia ll sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3
Ogłoszenie okonkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr l do Zarządzenia Nr REKiS.0050.l.46.2024 Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 21 lutego 2024 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT GMINY KOBIERZYCE
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W TYNCU MAŁYM.
Organ prowadzący szkołę: Gmina Kobierzyce adres: al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.
Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs: Zespół Szkolno - Przedszkolny W Tyńcu Małym, adres: ul. Szkolna 2, Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce.

Termin składania ofert upływa 8 marca 2024 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 1 1 sierpnia 2017 r. W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze W publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578).
1. Do konkursu może przystąpić:
Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: 1) posiada wykształcenie wyzsze i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami W sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy W okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) W przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy W okresie ostatnich czterech lat pracy W uczelni; - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
5) spełnia wartmki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta Z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinamą, o której mowa w artykule 76 ustępie 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa W artykule 276 ustępie 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w artykule 140 ustępie l ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce, do którego prowdzi link:
znak wypunktowania treści     https://ug-kobierzyce.sisco.info/?id=6677

Okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku województwa dolnośląskiego w 2024 r.


Sejmik województwa dolnośląskiego

Grafika zachęcająca do badań urologicznychW wyborach samorządowych w 2024 r. Dolny Śląsk jest podzielony na pięć okręgów, w których wybierani będą radni do sejmiku wojewódzkiego:

1. miasto Wrocław - 8 mandatów;
2. powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski - 8 mandatów;
3. miasto Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki - 8 mandatów;
4. miasto Jelenia Góra oraz powiaty: bolesławiecki, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki: 6 mandatów;
5. miasto Legnica oraz powiaty: głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski - 6 mandatów.

znak wypunktowania treści    https://bit.ly/3V15b5NSzczepienia Przeciw COVID-19

Zdjęcie ampułki i strzykawki do szczepienia przeciwko Covid19

Szczepienia Przeciw COVID-19 nową szczepioną Nuvaxovid od 6 grudnia.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 6 grudnia br. rozpoczną się szczepienia nową szczepionką przeciw COVID-19 - Nuvaxovid. Uchronić nas przed Krakenem ma nowa szczepionka firmy Novavax. Minister Zdrowia zaleca przyjęcie zaktualizowanej szczepionki dla podwariantu XBB.1.5 jako kolejnej dawki przypominającej.

Minister Zdrowia wskazał priorytetowe grupy, które powinny być objęte szczepieniami przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024. To: - osoby w wieku 60 i więcej lat,
- pacjenci z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi, które zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 (dotyczy osób w wieku 12 lat i więcej),
- pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, nowa szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Zaszczepić się będzie można w punktach szczepień w przychodniach i aptekach. Szczepionka Nuvaxovid będzie dostępna również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy przyjąć dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Zalecany odstęp podania kolejnej dawki przypominającej od przyjęcia ostatniej dawki przypominającej w grupie wiekowej 12 plus wynosi co najmniej 6 miesięcy.

Informacja o dniu publikacji notatki

Rozbudowa szkoły podstawowej w Tyńcu Małym

Podpisanie umowy o rozbudowie szkoły w Tyńcu Małym

Nawet 1000 dzieci będzie mogło korzystać z zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym. Władze gminy Kobierzyce podpisały właśnie umowę z wykonawcą, który ma dwa lata na rozbudowę placówki.

Koszt inwestycji to blisko 60 milionów złotych. Ponad 10 milionów pochodzi z rządowej dotacji w ramach programu Polski Ład. To bardzo duże pieniądze, ale wiem, że dobrze zainwestowane w młodzież i edukację - podkreśla Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Projekt zakłada dobudowanie do istniejącego budynku szkolnego hali sportowej oraz budowę nowego obiektu, w którym znajdzie się 28 sal dydaktycznych, 6 oddziałów przedszkolnych oraz dodatkowa kuchnia i jadalnia. To znacznie zwiększy komfort nauki i pracy w szkole. Dzieci będą mogły uczyć się na jednej zmianie, a zmniejszenie obłożenia sal dydaktycznych umożliwi rozbudowę wachlarza zajęć dodatkowych – mówi Maria Wilk, sekretarz gminy Kobierzyce.

Gmina Kobierzyce wciąż bardzo dynamicznie się rozwija, w ciągu kilku lat gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców, których obecnie jest ponad 21 tysięcy. Robimy wszystko, by jak najlepiej odpowiadać na wynikające z tego potrzeby, tworząc jednocześnie jedną z najnowocześniejszych w regionie baz edukacyjnych, podkreśla Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyce. W ciągu ostatnich lat na remonty i rozbudowę szkół i przedszkoli w Gminie Kobierzyce przeznaczono blisko 92 miliony złotych.

autorka notatki: Gracjana Rutkowska

Informacja o dniu publikacji notatki

Jak szybko zwraca się inwestycja w ocieplenie domu?

Zdjęcie robót ocieplających ściany budynku Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po okresie od roku do siedmiu lat – wynika z audytów energetycznych ośmiu domów zamówionych przez Polski Alarm Smogowy. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową w wybranych budynkach jednorodzinnych wyniosło od 36% do nawet 87%. Roczne oszczędności kosztów ogrzewania sięgały od 7 tys. do 21 tys. Średni koszt proponowanych inwestycji z ośmiu audytów wyniósł 104 tys., a dotacja wynosiła średnio 69 tys.

Polski Alarm Smogowy we współpracy z audytorami energetycznymi przeprowadził osiem audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Wybrane budynki charakteryzowały się niewystarczającym poziomem lub całkowitym brakiem termoizolacji. W większości przypadków źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe. Na przykładzie przeprowadzonych audytów widać jak inwestycja termomodernizacyjna może obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku i ciepłej wody użytkowej oraz na jaki poziom dofinansowania mogą liczyć beneficjenci wymieniający źródło ogrzewania i ocieplający dom, a także jak szybko taka inwestycja się zwróci przy skorzystaniu z dotacji. – Audyty potwierdzają to, co widzimy w gospodarstwach domowych, w których ocieplono budynek i wymieniono źródło ciepła: termomodernizacja to świetny interes – mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.

W ośmiu domach, jakie przebadaliśmy inwestycja w termomodernizację zwraca się po okresie od siedmiu lat do nawet jednego roku. Po tym czasie możemy zyskiwać rocznie od 7 do 14 tysięcy złotych. W jednym przypadku właściciel domu oszczędzi rocznie aż 21 tysięcy! Ocieplenie domu się po prostu opłaca. Zaskakujące jest to, że w przypadku domów źle ocieplonych koszty poniesione na termomodernizację mogą zwrócić się nawet po jednym roku! Okazuje się, że ocieplenie domu to jedna z najlepszych metod ulokowania naszych oszczędności. Opłacalność termomodernizacji zwiększają dopłaty do ocieplenia i wymiany kotła dostępne w ramach programu Czyste Powietrze. W audytach poziom dofinansowania wyniósł od 34 tys. do 120 tys. zł. W nowej odsłonie programu dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. W zależności od wysokości dochodów można otrzymać do 66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł dotacji na instalację nowego ogrzewania oraz na ocieplenie domu. Warunkiem otrzymania wyższej dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego, na którego realizację przeznaczone są osobne fundusze w programie oraz wykonanie odpowiednich działań termomodernizacyjnych.

   Ikona dokumenty w formacie PDF TUTAJ znajduje się raport zawierający szczegółowe dane.

znak wypunktowania treści    Źródło informacji: https://polskialarmsmogowy.pl

Program Priorytetowy: Ciepłe Mieszkanie

Mieszkańcy Gminy Kobierzyce będą mogli skorzystać z programu "Ciepłe mieszkanie". Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1 milion złotych. 5 lipca Piotr Kopeć Zastępca Wójta gminy Kobierzyce podpisał w tej sprawie umowę z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem programu " Ciepłe mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Dofinansowanie obejmuje: Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie dodatkowo można wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.
Intensywność dofinansowania: Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
- podwyższonym- do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł
- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

Termin naboru: W lipcu rozpocznie się nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Kobierzyce.
Środki na realizację programu przekazywane będą gminie Kobierzyce w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji Nieruchomości i Środowiska Urzędu Gminy Kobierzyce tel. 71 36 98 124.


DODANO: 2023-07-12
AUTOR: Admin UGK - P.E


Ulotka programu Ciepłe MieszkanieZgłoś awarię oświetlenia

Latarnia nie działa, albo świeci w ciągu dnia?
W Gminie Kobierzyce powstała specjalna aplikacja, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłosić awarię oświetlenia. Wszystko po to, żeby maksymalnie krócić czas oczekiwania na naprawę.

W Gminie Kobierzyce jest ponad 6 tysięcy lamp ulicznych. Wszystkie zaznaczone są na mapie dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.oswietlenie.ugk.pl) . Żeby zgłosić awarię wystarczy zaznaczyć niedziałający punkt świetlny, podać powód zgłoszenia oraz adres mailowy do kontaktu.

- Aplikacja była szyta na naszą miarę. Została wykonana przez firmę, której zleciliśmy inwentaryzację punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. W przypadku awarii mieszkańcy kontaktowali się z nami, teraz zgłoszenie trafia też bezpośrednio do wykonawcy odpowiedzialnego za obsługę urządzenia. Dzięki temu czas pomiędzy zgłoszeniem, a naprawą znacznie się skrócił – mówi Piotr Kopeć, zastępca Wójta Gminy Kobierzyce.

Żeby zgłosić problem z oświetleniem nie trzeba ręcznie wyszukiwać latarni na mapie. Stojąc przy popsutym punkcie można korzystać z automatycznej lokalizacji. Aplikację poprzez stronę Urzędu, można też ściągnąć bezpośrednio na telefon komórkowy.

Gracjana Rutkowska - Express Wrocławski


(informacje pochodzą z "Expressu Wrocławskiego" ( nr 18/2022)

znak wypunktowania treści    www.otomedia.pl